ความคิดเห็นของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิตที่มีต่อการนำหลักธรรมมีอุปการะมากไปใช้ในชีวิตประจำวัน = The Opinion of the 3rd Level Students of Sarasas Wited Rangsit School toward the Use of Bahukara-Dhamma in Their Daily Lives /

ผู้แต่ง
ชาติกล้า ภารเวช
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555