ความเข้าใจเรื่องกรรมฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาทของนักศึกษาคฤหัสถ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย = Lay-Students' Comprehension of Kammatthana in Theravada Buddhism : A Case Study of Mahamakut Buddhist University, Sirindhorn Campus /

ผู้แต่ง
อนัญญา เฟื่องกิตติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 อ175ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ด) 138 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.