ความเข้าใจเรื่องกรรมฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาทของนักศึกษาคฤหัสถ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย = Lay-Students' Comprehension of Kammatthana in Theravada Buddhism : A Case Study of Mahamakut Buddhist University, Sirindhorn Campus /

ผู้แต่ง
อนัญญา เฟื่องกิตติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552