การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักโยนิโสมนสิการกับการสื่อสาร = An Analytical Study of Yonisomanasikara and Communication /

ผู้แต่ง
โอภาส เครือวัลย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 อ978ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ฐ) 123 หน้า : 30 ซม.