การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักโยนิโสมนสิการกับการสื่อสาร = An Analytical Study of Yonisomanasikara and Communication /

ผู้แต่ง
โอภาส เครือวัลย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551