บทบาทของวัดในการจัดการงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดนางสาว อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรปราการ = The Role of Temple in Environmental Conservation : A Case Study of Way Nangsao, Krathumbaen District, Samutsakhon, Province /

ผู้แต่ง
กนกพร ปานธูป
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551