การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาเถรวาท = An Analytical Study of The Pratice for Being Noble one in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
ทอตะวัน ชั้นนิรันดร์กุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557