การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาเถรวาท = An Analytical Study of The Pratice for Being Noble one in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
ทอตะวัน ชั้นนิรันดร์กุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ท264ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ฏ) 253 หน้า : 30 ซม.