การศึกษาเชิงวิเคราะห์เมตตาบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท = An Analytical Study of Loving Kindness Perfection in theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
นงนุช สุวานิช
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552