มโนทัศน์เรื่องพุทธเกษตรในพุทธศาสนามหายาน = The Concept of Buddhakasetra in Mahayan Buddhism /

ผู้แต่ง
พรรณชนก ธีระกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553