การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพนชวาวพิทยาคม อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 = Communities' Paticipation in Making Arrangements of Basic Education at 2nd Elementary Education Service Office's Ban Phon Khwaoa Pitthayakhom School in Suwannaphum District of Roi Et Privince /

ผู้แต่ง
วันชัย คำมณี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557