ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในเขตอำเภอเทพา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 = Teacher's Opinion toward Management According to Good Governance of the Schools in Thepha District, The Songkhla Primary Educational Office Area 3 /

ผู้แต่ง
มลิวรรณ บุญจริง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555