การดำเนินชีวิตตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรมของพุทธศาสนิกชน ตำบลบ่อแดง อำเภอทิงพระ จังหวัดสงขลา = Living Lifes According to Ditthadhammikatthasanvattanikadhamma Principles of Lay Buddhists in Bor-Daeng Sub-District, Sathingn Phra District, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
พระใบฎีกาณรงค์ฤทธิ์ จิตฺตสุโภ (จิตร์ภักดี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556