ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาอำเภอสะบ้าย้อย สังกัดสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 = Morale and Incentive in Work Performance of School Teachers in Saba Yoi District, the Songklha Primary Educational Office Area 3 /

ผู้แต่ง
ตรีนุช อุมาศิลป์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555