ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมวิชาชีพของทหารกองประจำการกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด = Operations of conscripts' Career Training Project by 16 Infantry Department's 1st Infabtry Regiment at Prasoet Songkhram Camp in Muang District /

ผู้แต่ง
ภคพล มีทิพย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557