ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Attitude of the Personel towards Phrapariyattidhamma School's Administration, Genral Educational Section, Mueang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
สุพิษ สีคำมี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552