บทบาทของผู้ปกครองที่มีต่อการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาของบุตร : ศึกษาเฉพาะกรณีครอบครัวตัวอย่างอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = The Roles of Their Parents in Enhancing the Educational Standards of their Children : A Case Study of Sampling Families in Mueang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
สุภาพรรณ กลกิจ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552