ศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมือง จังหวัดเลย = The Potential of the Education Management of Tambon Administrative Organization in Muang District, Loei Province /

ผู้แต่ง
สายสุดา นันทะคำศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552