ความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนในกลุ่มศรีบูรพา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 = Demand for the Development of Learning and Teaching Capability of the Teacher in sriburapha Group, Officr of the Chiangmai Education Area 1 /

ผู้แต่ง
ขวัญชัย ใจคะจัด
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.102 ข262ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ธ) 154 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.