ความต้องการพัฒนาสมรรถภาพด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม = Requirement for Developing Child Mentors' Competence in Organizing Intergrated Learning in Wapi Pathum District, Maha Sarakham Province /

ผู้แต่ง
จารุพร แซ่อึ้ง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552