ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็กในการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร = Requirements for Parents' Participation in Organizing Learning Activities of Pre-School Child Centre of Tambon Kutkung, Khamkhuenkaeo District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
บุญเทอด หงษ์โสดา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552