ความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 = Government Officials' Satisfaction towards Factor Affecting the Work Performance : A Case Study of Officials in Office of the Chiang Mai Educational Service Area 5 /

ผู้แต่ง
สมพร รุจิเลิศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.66 ส265ค 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ผ) 171 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.