ความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 = Government Officials' Satisfaction towards Factor Affecting the Work Performance : A Case Study of Officials in Office of the Chiang Mai Educational Service Area 5 /

ผู้แต่ง
สมพร รุจิเลิศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553