ความต้องการพัฒนาสมรรถภาพด้านการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 บ้านดูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 = Requirements for Developing Teachers' Competence in Conduction Action Research : A Case Study of Bandoon School Groups, Edecation Roi Et Area 2 /

ผู้แต่ง
อุไรพร จันดาหงษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553