ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการห้องสมุดของโรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา = Students' Satisfaction towards Library Services of Jangvittaya School, Muang Songkhla District, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
พัชรี คชเสนีย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553