ความต้องการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 = The Demand for School Management Capacity Development of the School Administrators, Office of the Chiang Mai Educational Service Area 6 /

ผู้แต่ง
สิริโสภา พุทธิศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553