ความต้องการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 = The Demand for School Management Capacity Development of the School Administrators, Office of the Chiang Mai Educational Service Area 6 /

ผู้แต่ง
สิริโสภา พุทธิศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ส732ค 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ท) 217 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.