การดำเนินชีวิตที่ดีของเยาวชนตามหลักสัปปุริสธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้ายพุย ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่= The Youth's Living a Good Life According to Sappurisadhamma : A Case Study of the Third Cluster School Children of Ban Pui School, Bo Luang Sub-District, Hod District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
รุ่งรัตน์ ยศถามี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ร633ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ด) 134 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.