การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ประกอบการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนกลุ่มกระสัง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 = Teachers' Application of Learning Sources in the Community to Teaching in School of the 1st Krasang Group Attached to Buri Ram Educational Service Office, Zone 2 /

ผู้แต่ง
จำลอง พรหมบุตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553