ความพึงพอใจของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 = Educational Leader's Satisfaction towards Educational Institutions under Phra Nakhon Sri Ayutthaya Educational Service Area 2 /

ผู้แต่ง
สฤษดิ์ เอี่ยมศิริ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553