ความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร = Students' Requirements in the use of Information Technology : A Case Study of Yasothon Pittayakom School, Muang District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
นันธิดา ไวนิยมพงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.33 น427ค 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ฌ) 89 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.