ความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร = Students' Requirements in the use of Information Technology : A Case Study of Yasothon Pittayakom School, Muang District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
นันธิดา ไวนิยมพงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551