ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร = Satisfaction of Students' Guardians toward Educational Management of Kham Khuan Kaoe Chanupatham School, Kham Khuan Kaoe District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
ศุภวรรณ อุบลกิจ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.192 ศ722ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ณ) 155 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.