ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ 1-2 ที่มีต่อการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = The Demand of Guardians of the Elementary School Students for Participation in Educations Management of Demonstration School of Rajabhat Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ดณุพล จิตประสงค์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553