ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ 1-2 ที่มีต่อการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = The Demand of Guardians of the Elementary School Students for Participation in Educations Management of Demonstration School of Rajabhat Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ดณุพล จิตประสงค์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.192 ด116ค 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฑ) 112 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.