ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสู่ความเป็นเลิศ ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 = Satisfaction with the Program to the Excellence of High School Students. Parents, 1 Year Public High School Eco-Year, Chatuchak, Bangkok /

ผู้แต่ง
ลลิตา ขันติญานุวัฒน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.36 ล145ค 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ต) 138 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.