การใช้สื่อประสมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 โรงเรียนแจ้งวิทยา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา = An Applicatin of Alternative Technology in Virtue Development of the Third Nursety Students, Jangvitya School, Boryang Sub-Distritc, Muang Songkhla District, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
สาโรจน์ จันทรพล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553