ความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Community Needs in Educational Management of Debsirin 9 School Royal Project under Royal Patronage, Fang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ปัญชญา กาคำ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553