ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการปฏิบัติงานในการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 เครือข่ายโรงเรียนปา-ดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา= Teachers' Opinion Towards Workshop Learning as Work Model of the 2nd Level Stduents, Padangbesar School Network, Sadao District, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
ณัฏฐกา แก้วบุตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553