ทัศนะของบุคลากรที่มีต่อการบริหารโรงเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม = Personnel's Attitudes toward School Administration : A Case Study of Bannongphaidamkwan School Groups Tambol Nongphai Amphor Nadoon Mahasarakham Province /

ผู้แต่ง
วิษณุ ปุริสังฆเต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553