ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 ของนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งหล่อ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช = Parents' Opinion Towards the Practice of Iddhipada Principles of Students in Wat Thung Lor School, Ron Phibun District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระวิริยะ อาภสฺสโร (ใจห้าว)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ว694ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ท) 162 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.