ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 ของนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งหล่อ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช = Parents' Opinion Towards the Practice of Iddhipada Principles of Students in Wat Thung Lor School, Ron Phibun District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระวิริยะ อาภสฺสโร (ใจห้าว)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554