บทบาทของบิดาในการเลี้ยงดูบุตรธิดาตามหลักธรรมทิศหกของบ้านหนองดุก ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี = The Roles of Parents in Taking Care of Their Children According to the Six Biddhist Direction : A Case Study of Bannongduk, Kuansuban Sub-District, Bannasan District, Suratthani Province /

ผู้แต่ง
พระใบฎีกาสิทธิศักดิ์ นาถธมฺโม (นุชถาวรลักษณ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 173 ส723บ 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ฝ) 224 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.