การศึกษาเชิงวิเคราะห์การจัดการศึกษาของไทยในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช = An Analytical Study of the Educational Management in the Reign of King Narai the Great /

ผู้แต่ง
สุรพล ชูช่วง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553