คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูภาษาไทยที่มีต่อความต้องการของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี = The Exected Characteristics of Teachers in Thai Language of the Second Level Students, Tessaban 4 Nongkhaeanusorn School, Nongkhae District, Saraburi Province /

ผู้แต่ง
ปาณิศา จันทร์โสดา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553