ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ปีการศึกษา 2552 = Opinions of Students' Parents Guardians on School Management of Khok Lam Pittayakhom Attached to Roi Et Educational Service Office, Zone 1, Academic Year B.E.2552 /

ผู้แต่ง
จิราภรณ์ ชนไพโรจน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 391.192 จ535ค 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฑ) 146 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.