ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ปีการศึกษา 2552 = Opinions of Students' Parents Guardians on School Management of Khok Lam Pittayakhom Attached to Roi Et Educational Service Office, Zone 1, Academic Year B.E.2552 /

ผู้แต่ง
จิราภรณ์ ชนไพโรจน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553