ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด = Parent's Satisfaction of Student toward Developing Desirable Virtues Ethics and Social Value at Chantharubeksa Anusirn School, Kaset Wisai District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ชัชวาลย์ บัวลอย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 370.114 ช358ค 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฑ) 133 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.