การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การนวดเพื่อบำบัดแผนไทยโดยใช้การสอนตามสภาพจริงของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = A Study of the Effectiveness of Thai Traditional Massage for Pain Relief by Undergraduate Students, Chiang Mai Boromrajonani Nursing College, Mae Rim District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ศรีจันทร์ ฟูใจ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 375.61582 ศ183ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ญ) 187 หน้า : ภาพประกอบ ;ตาราง 30 ซม.