การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อำเภอบ้านตาขุน จังหวักสุราษฎร์ธานี = Practices Based on the Triple Training Principles of Secondary Education Students, Bantakhun Wittaya School, Bantakhun District, Surathani Province /

ผู้แต่ง
พระครูปลัดประครอง สุปติฏฺฐิโต (ประจำถิ่น)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ป198ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ฒ) 129 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.