การนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และเขต 3 = The Application of Basic Educational Standard on Educational Management to Performance in General Education Section under the Phrapariyatthidham Schools, Office of the Chiang Mai Education Area 2 and 3 /

ผู้แต่ง
กัญจน์ชญา ปาปะเค
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 379.158 ก382ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ถ) 157 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.