ความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณีครูในอำเภอหนองแค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 = The Need for Self-Development According to Professional Standard and Professional Etiquettes : A Case Study of Teachers in Nongkhae District under the Office of Saraburi Education Service Area, Zone 2 /

ผู้แต่ง
บุญยืน กลับเป็นสุข
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 174 บ536ค 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฒ) 152 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.