ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการนำหลักจริยธรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด = Students' Opinions Applying Ethical Principles to Instructional Activities of Teachers at Phrapariyattidham School, Formal Education Section, Roi Et Municipality /

ผู้แต่ง
พระมหาเอนก อมรเวโช (มูลมณี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.14 อ893 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Physical description
(ก-ญ) 120 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.