การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 = The Transferring of Educational Assignments to Local Administrative Organization in Comply with Opinions of the School Administrators Office of the Chiang Mai Education Area 3 /

ผู้แต่ง
อดุลย์ นิติสุทธิกา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551