การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร = A Study of Teaching and Learning Management in Thai Study in Primary School under Pranakorn District, Bangkok /

ผู้แต่ง
วัลลภ เลิศศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554