การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของครูและผู้ปกครอง : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบ้านห้วยศาลา ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = The Participatin in Educational Management of Teacher and Parents : A Case Study of Banhuaisala School, Thaton Sub-District, Mae Ai District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
จำนงค์ วงศ์วัฒนัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551