ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อการดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 = Administrator's Opinion of the Implementation of a Project on Drug Prevention in Schools, under Chiang Mai Educational Office Area 2 /

ผู้แต่ง
สุมาลี สมติ๊บ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.45 ส842ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ด) 144 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.