ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้โครงงานของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Problems in Organizing Studen - Centered Learning Activities through work Projects of Elementary Level Teacher, Wang Luang School Group, Selaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ปาริชาติ ประมาระกา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.36 ป554ป 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ณ) 118 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.